Η Δίοπας Α.Ε. κατασκευάζει δίχτυα για Απόχη Εξαλίευσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.