Η Δίοπας Α.Ε. κατασκευάζει Σάκους Εμβολιασμού ανάλογα με τις ανάγκες σας.